KarakoRUN 2022 26 września, 2022 6:24 am
  • Po kilku dniach aklimatyzacji na wysokości 2000 mnpm, Szymon Makuch rozpoczął bieg KarakoRUN 2022 w sobotę 17 września z Chitral w Pakistanie.
  • Ze względu na obecnie warunki atmosferyczne – potworne zapylenie (kurz) oraz upał (ok. 35 st.) podczas biegu po kilku godzinach porannych – Szymon musiał zweryfikować swój pierwotny plan odnośnie do dziennego dystansu, który zmniejszył się z planowanych 50km do 30km. Tym niemniej, i biorąc pod uwagę, że nasz ultramaratonista biegnie w warunkach pustynnych, od momentu startu pokonał już ponad 150km.
  • Trudne warunki mają również przełożenie na czas trwania całego biegu do mety – zostanie on wydłużony i potrwa prawdopodobnie do połowy października.
  • KarakoRUN 2022 stało się unikatową, międzynarodową inicjatywą charytatywną. Dzięki działaniom Fundacji Herosi, i w ramach ‘Złotego Września’, czyli Miesiąca Świadomości Chorób Nowotworowych u Dzieci, udało się pozyskać dodatkowych partnerów biegu czyniąc z tego prawdziwie międzynarodowe wydarzenie. Dzięki współpracy i wsparciu Jude Children’s Research Hospital w Memphis (w tegorocznym rankingu najlepszych ośrodków leczących dzieci z chorobami nowotworowymi w USA: https://health.usnews.com/best-hospitals/pediatric-rankings/cancer, szpital St. Jude Children’s Research Hospital zajął drugie miejsce zaraz po słynnym harvardzkim Dana-Faber Cancer Institute), Fundacja Herosi zaprosiła do przyłączenia się do inicjatywy Fundację INDUS, która opiekuje się dziećmi z chorobami onkologicznymi w Pakistanie – Indus rozpoczął własną zbiórkę na 1000 dawek chemioterapii dla swoich podopiecznych. Fundacja Herosi, z pomocą Szymona, kontynuuje zbiórkę na rzecz zakupy mikroskopu operacyjnego dla Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W ten sposób dwie bardzo różne fundacje, z dwóch odległych krajów, współdziałają przy biegu chcąc nieść pomoc na rzecz wspólnego celu – dzieci chorych na nowotwory, a kibicuje im i promuje te działania wiodący szpital onkologii dziecięcej St. Jude w Stanach Zjednoczonych. Nie ma lepszego sposobu świętowania międzynarodowego Miesiąca Świadomości Chorób Nowotworowych u Dzieci.

Więcej szczegółów nt. zaangażowania ALSAC w KarakoRUN 2022: https://www.stjude.org/inspire/series/around-the-world/szymon-makuch-karakorun-for-cancer.html

Do zbiórki Fundacji Herosi można dołączyć tu: KarakoRUN2022 – Fundacja Herosi | Pomagam.pl

 

  • After a few days of acclimatization at an altitude of 2000 m above sea level, Szymon Makuch started KarakoRUN 2022 on Saturday, September 17 from Chitral in Pakistan.
  • Due to the current weather conditions – monstrous dust (dust) and heat (approx. 35 degrees) during the run after a few hours in the morning – Szymon had to revise his original plan for the daily distance, which has decreased from the planned 50km to 30km. Nevertheless, taking into account that our ultramarathonist runs in desert conditions, he has already covered over 150 km from the start.
  • Difficult conditions also affect the duration of the entire run to the finish line – it will be extended and will probably last until mid-October.
  • KarakoRUN 2022 has become a unique, international charity initiative. Thanks to the activities of the Herosi Foundation, and as part of the 'Golden September’, the Month of Cancer Awareness in Children, it was possible to gain additional partners for the run, making it a truly international event. Thanks to the collaboration and support of St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis (this year’s ranking of the best centers for treating children with cancer in the US: https://health.usnews.com/best-hospitals/pediatric-rankings/cancer, St. Jude Children’s Research Hospital came second) right after the famous Harvard Dana-Faber Cancer Institute), the Herosi Foundation invited the INDUS Foundation to join the initiative, which takes care of children with oncological diseases in Pakistan – Indus started its own collection for 1000 doses of chemotherapy for its charges. The Herosi Foundation, with the help of Szymon, continues to raise money for the purchase of an operating microscope for the Department of Oncology and Oncological Surgery for Children and Adolescents at the Institute of Mother and Child in Warsaw. In this way, two very different foundations, from two distant countries, collaborate on the run, wanting to help for a common goal – children with cancer, and are supported and promoted by the leading hospital of pediatric oncology St. Jude in the United States. There is no better way to celebrate international Childhood Cancer Awareness Month.

More details on ALSAC’s involvement in KarakoRUN 2022:

https://www.stjude.org/inspire/series/around-the-world/szymon-makuch-karakorun-for-cancer.html 

Tagi: , , , , , , , ,

Kategoria akcji: