KarakoRUN2022 10 września, 2022 7:00 am

Tego nie dokonał jeszcze nikt! 💪

W ramach 4. edycji Bieg po emocje – KarakoRUN2022, ultradystansowy biegacz Szymon Makuch podejmie samotną próbę przebiegnięcia ekstremalnej trasy przez trzy najwyższe łańcuchy górskie na świecie: Hindukusz, Karakorum i Himalaje w północnym Pakistanie. Celem tegorocznego biegu jest zebranie funduszy dla dzieci z chorobami nowotworowymi, podopiecznych Fundacji Herosi. Zbiórka rozpocznie się tuż przed ekspedycją Szymona – 5 września i potrwa do 6 października.

Wyprawa Szymona, rozpoczynająca się 15 września i trwająca ponad 22 dni, będzie pierwszą na świecie próbą pokonania trasy z Chitral przez Gilgit, Skardu aż do Naran – łącznie ponad 1,000 km. Trasa wyprawy, podzielona na 50 kilometrowe odcinki, rozciąga się przez majestatyczną krainę lodowców w Baltistan, szlakiem ze spektakularnym widokiem na K2 i Broad Peak nieopodal Skardu, w stronę Nanga Parbat słynną drogą Karakorum Highway, i przez przełęcz Batogah na wysokości ponad 4,000 metrów do Naran, gdzie przewidziany jest koniec wyprawy.

Szymonowi będzie towarzyszył Adrian Dmoch, utytułowany dokumentalista i filmowiec, który będzie filmował jego poczynania na trasie oraz dbał o jego bezpieczeństwo w czasie biegu. Ekspedycję będzie można śledzić na stronie Szymona na Facebooku (BIEGPOEMOCJE), portalu biegowym runandtravel oraz na stronie fundacji – Herosi.eu.

„Inspiracją do podjęcia próby samotnego pokonania ponad tysiąca kilometrów tej niezwykle trudnej i wymagającej trasy, są dla mnie w tegorocznej edycji Biegu po Emocje dzieci mierzące się z chorobą nowotworową – a przed wszystkim ich walka i upór w dążeniu do wyleczenia. Pieniądze, które zbiorę biegnąc po skalistych górach, zostaną przekazane na rzecz Fundacji Herosi, która tak niestrudzenie wspiera młodych pacjentów i działa na rzecz podnoszenia standardów leczenia onkologicznego oraz zabiegów chirurgicznych,” powiedział Szymon Makuch.

„Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że Fundacja Herosi jest partnerem KarakoRUN2022 i z wielką podziwem będziemy dopingować Szymonowi w pokonaniu tak trudnej trasy. Mam nadzieję, że charyzma Szymona i jego wytrwałość w pokonywaniu trudności, umożliwi nam zebranie funduszy, które przeznaczymy na zakup nowoczesnego mikroskopu śródoperacyjnego, który pomoże małym pacjentom z całej Polski przebywającym na oddziale Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,” dodała Aneta Rostowska-Rau, założycielka Fundacji Herosi.

Mikroskop śródoperacyjny, na zakup którego Szymon Makuch będzie zbierał środki w ramach KarakoRUN2022, poprawia jakość operacji i zapewnia dużą precyzję zabiegu, co w onkologii ma szczególne znaczenie ponieważ pozwala na dotarcie do nawet najmniejszych zmian i usunięcie ich z odpowiednim marginesem.

Dołącz do naszej akcji
😉 każda wpłata ma znaczenie! 💙

As part of the 4th edition of the Run for Emotions – KarakoRUN2022, ultra-distance runner Szymon Makuch will make a lonely attempt to run an extreme route through the three highest mountain ranges in the world: Hindu Kush, Karakoram and Himalayas in northern Pakistan. The aim of this year’s run is to raise funds for children with cancer and those under the care of the Herosi Foundation. The collection will start just before Szymon’s expedition – on September 5 and will last until October 6.

Szymon’s expedition, which begins on September 15 and lasts more than 22 days, will be the world’s first attempt to cover the route from Chitral through Gilgit, Skardu to Naran – over 1,000 km in total. The route of the expedition, divided into 50 kilometers, stretches through the majestic glacier land of Baltistan, along a trail with spectacular views of K2 and Broad Peak near Skardu, towards Nanga Parbat by the famous Karakoram Highway, and over the Batogah Pass at an altitude of over 4,000 meters to Naran where the expedition is to end. Szymon will be accompanied by Adrian Dmoch, an award-winning documentary filmmaker and filmmaker, who will film his actions on the route and take care of his safety during the run. You will be able to follow the expedition on Szymon’s Facebook page (BIEGPOEMOCJE), on the runandtravel running portal and on the foundation’s website – Herosi.eu
“For me, this year’s edition of the Run for Emotions is inspired by children who face cancer – and above all, their struggle and persistence in the pursuit of cure. The money that I collect by running in the rocky mountains will be donated to the Herosi Foundation, which tirelessly supports young patients and works to raise the standards of oncological treatment and surgical procedures,” said Szymon Makuch.

“We are extremely happy that the Herosi Foundation is a partner of KarakoRUN2022, and we will be delighted to cheer Szymon on overcoming such a difficult route. I hope that Szymon’s charisma and his perseverance in overcoming difficulties will enable us to raise funds, which we will spend on the purchase of a modern intraoperative microscope, which will help young patients from all over Poland staying at the Department of Oncology and Oncological Surgery of Children and Adolescents at the Institute of Mother and Child in Warsaw. , ”Added Aneta Rostowska-Rau, founder of the Heroes Foundation.
The intraoperative microscope, for the purchase of which Szymon Makuch will collect funds under KarakoRUN2022, improves the quality of the operation and ensures high precision of the procedure, which is of particular importance in oncology because it allows you to reach even the smallest lesions and remove them with an appropriate margin.

Join us

😉 every deposit matters! 💙

Tagi: , , , , , , ,

Kategoria akcji: