Regulamin aukcji – Wylicytuj udział w Kalendarzu Fundacji Herosi 2021′ z siatkarzami 23 lipca, 2020 12:31 pm

REGULAMIN

Aukcji charytatywnej na opublikowanie zdjęcia dziecka 

w Charytatywnym Kalendarzu Fundacji Herosi 2021

prowadzonej przez Fundację Herosi

 

 • §1 Aukcja
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania licytacji w ramach aukcji charytatywnej dotyczącej opublikowanie zdjęcia dziecka w Charytatywnym Kalendarzu Fundacji Herosi 2021 z reprezentacją Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
 2. Organizatorem aukcji jest Fundacja Herosi, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 81B lok. A-51.
 3. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na cele charytatywne.
 4. Przedmiotem licytacji jest publikacja zdjęcia dziecka w Charytatywnym Kalendarzu Fundacji Herosi 2021, z reprezentacją Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
 5. W aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem, zaoferuje najwyższą kwotę za umieszczenie zdjęcia dziecka na wybranej karcie miesiąca kalendarza.
 6. Aukcja prowadzona będzie w ramach licytacji na portalu Charytatywne Allegro pod adresem https://charytatywni.allegro.pl/listing?sellerId=13206995
 7. Licytacje odbywać się będzie za pośrednictwem wzmiankowanego portalu Charytatywne Allegro przez 7 dni od 22 lipca do 29 lipca.
 • §2 Cena wywoławcza
 1. Cena wywoławcza każdej z aukcji dot. publikacji zdjęcia dziecka w Charytatywnym Kalendarzu Fundacji Herosi 2021 wynosi 200 złotych.
 2. Cena wywoławcza jest kwotą, od której każdorazowo rozpoczyna się licytacja.
 3. Cena wywoławcza stanowi kwotę minimalną.
 4. Publikacja zdjęcia w Charytatywnym Kalendarzu 2021 licytowana jest w górę.
 5. Oferty złożone poniżej ceny minimalnej nie będą brane pod uwagę.
 • §3 Przebieg Aukcji
 1. Uczestnikiem aukcji może być rodzic lub opiekun dziecka w wieku od 3 do 10 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Licytacja odbywa się w walucie PLN.
 3. Propozycje kwot licytacji należy podać w odniesieniu do określonej karty kalendarza, przy czym można wybrać tylko jedną kartę dla jednego dziecka.
 4. Licytowane jest wykorzystanie jednego zdjęcia dziecka na jednej karcie miesiąca, na których występują następujący siatkarze:
 5. Bartosz Kurek
 6. Bartosz Kwolek
 7. Dawid Konarski
 8. Michał Kubiak
 9. Piotr Nowakowski
 10. Karol Kłos i Jakub Kochanowski
 11. Grzegorz Łomacz i Bartosz Bednorz
 12. Maciej Muzaj i Norbert Huber
 13. Paweł Zatorski i Damian Wojtaszek
 14. Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka
 15. Wilfredo León i Tomasz Fornal
 16. Fabian Drzyzga
 17. Zwycięzca licytacji, tj. osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę na moment zakończenia aukcji, zobowiązana jest do:

– wpłaty wylicytowanej sumy pieniężnej w terminie do 3 dni kalendarzowych poprzez płatność Allegro

– przekazania Organizatorowi zdjęcia dziecka zgodnie z przekazanymi wytycznymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

 1. Wyniki licytacji podawane będą na stronie: https://charytatywni.allegro.pl/listing?sellerId=13206995
 2. Wyniki Aukcji są wiążące i ostateczne.
 3. Zwycięzca Aukcji zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności zadeklarowanych w przesłanej zgłoszeniem ofercie, a w szczególności uiścić deklarowaną w zgłoszeniu kwotę we wskazanym terminie poprzez płatność Allegro.
 4. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest przesłać zdjęcie całej sylwetki dziecka (pełna postać) w minimalnym formacie: 2500x 3000 pixeli (jpg, png lub dowolny format RAW), według dokładnej instrukcji odnośnie ubioru i pozy, którą przekaże mailowo Organizator po dokonaniu wpłaty wylicytowanej kwoty.
 5. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, prawo do publikacji zdjęcia dziecka w Kalendarzu Fundacji Herosi 2021 przysługuje licytującemu, który złożył kolejną najwyższą ofertę, pod warunkiem przekazania zadeklarowanej kwoty poprzez płatność Allegro.
 • §4 Reklamacje
 1. Wszystkie kwestie sporne powstałe w czasie trwania Aukcji należy zgłaszać drogą mailową, w czasie trwania Aukcji, na adres fundacja@herosi.eu
 2. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco przez Zarząd Fundacji.
 3. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne.
 4. Wątpliwości i reklamacje składane po zakończeniu Aukcji nie będą rozpatrywane.
 • §5 Dane osobowe
 1. Dane osobowe uczestników Aukcji będą wykorzystane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyłącznie w celach związanych z obsługą aukcji.
 2. Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w Aukcji.
 • §6 Postanowienia końcowe
 1. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: http://herosi.eu/akcja/regulamin1/
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, unieważnienia aukcji w czasie jej trwania lub po jej zakończeniu bez podania przyczyny, a także zawieszenia organizacji Aukcji z przyczyn technicznych.

Kategoria akcji: , ,