Statut Fundacji 2 marca, 2009 4:32 pm

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.       Fundacja działa pod nazwą Fundacja Herosi i zwana jest w dalszej części statutu ,,Fundacją”.

2.      Fundacja zostaje ustanowiona przez: Małgorzatę Osińską, Mirosława Michalaka, Tomasza Kowalika i Piotra Borutę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Czyżewskiego w kancelarii notarialnej w Konstancinie-Jeziornej, ul. Wilanowska 1, w dniu 09/01/2009.

3.      Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

4.      Nazwa Fundacji jest zastrzeżona.

5.      Znak graficzny Fundacji, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu, jest zastrzeżony.

6.      Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.

 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, może także nadawać tytuły honorowe.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

Fundacja skupia ludzi dobrej woli (Herosów), którzy niczym antyczni półbogowie gotowi są nieść pomoc słabym i potrzebującym.

 

Celami Fundacji są:

 

1.       Działanie i pomoc na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie oraz umysłowo), a także osób z obszaru patologii społecznych – dzieci, młodzieży.

2.      Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia we współczesnym społeczeństwie i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej.

3.      Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności społecznej i kulturalnej, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.

4.      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji.

5.      Wspieranie rozwoju szkół, organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji oraz wspieranie i udzielanie pomocy placówkom i instytucjom medycznym, leczniczym a także ratującym życie.

6.      Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych.

7.      Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.       Szkolenie wolontariuszy przygotowujące ich do wizyt u dzieci i dorosłych przebywających w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka lub innych specjalistycznych ośrodkach.

2.      Wizyty i odwiedziny, specjalnie przeszkolonych osób, a także siatkarzy, siatkarek i innych gwiazd sportu oraz sceny w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka lub innych specjalistycznych ośrodkach, gdzie chore dzieci i młodzież przebywają czasowo lub na stałe.

3.      Bajkoterapię, dramę, terapię zabawą, śmiechem  oraz inne formy terapii psychologiczno – pedagogicznej.

4.      Zbieranie informacji na temat osób chorych w celu udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej.

5.      Udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom, powołanym do leczenia bądź opiekowania się chorymi.

6.      Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami;

7.      Promocję wolontariatu.

8.      Organizację i wspieranie przedsięwzięć sportowych z udziałem zawodników oraz zrzeszeń i klubów sportowych.

9.      Organizowanie czasu wolnego dla chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych, a także osób z obszaru ubóstwa i patologii społecznej – zachęcanie ich do aktywności sportowej, społecznej i kulturalnej

10.  Organizowanie imprez artystycznych.

11.   Tworzenie aktywnie działających grup teatralnych w placówkach kultury, klubach, domach opieki społecznej, szkołach i innych tym podobnych ośrodkach.

12.  Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, w tym obozów wyjazdowych.

13.  Realizowanie programów naukowych i badawczych.

14.  Organizowanie kampanii społecznych, odczytów, konferencji, szkoleń, spotkań, dyskusji i innej działalności publicznej dla realizacji celów fundacji.

15.  Rozwijanie dialogu między społecznością osób zdrowych, a społecznością osób niepełnosprawnych.

16.  Prowadzenie edukacji społecznej.

17.  Utrzymywanie współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami wspomnianymi w punkcie 1.

18.  Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi sportu poprzez organizowanie zajęć, gier i turniejów sportowych z udziałem polskich sportowców.

19.  Współdziałanie z klubami sportowymi, sportowcami oraz innymi organizacjami odpowiedzialnymi za działalność sportową i rekreacyjną, w tym z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Profesjonalną Ligą Piłki Siatkowej oraz Związkiem Piłki Ręcznej.

20.Spełnianie marzeń dzieci chorych.

21. Organizowanie akcji krwiodawstwa.

 

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 9

1.       Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 500 złotych (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.      Fundatorzy przeznaczają całą kwotę funduszu założycielskiego na realizację celów fundacji.

3.      Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji /zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji/.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 

1.       Darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, sponsoringu,

2.      Dotacji i subwencji oraz grantów,

3.      Zbiórek, aukcji, wystaw i imprez publicznych,

4.      Majątku Fundacji, w tym z lokat,

 

5.      Kwot które mogą być dobrowolnie przekazywane przez podatników podatku dochodowego zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego w trybie określonym w przepisach odrębnych.

 

§ 11

1.      Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.     W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.     Rozporządzenie składnikami trwałego majątku Fundacji może nastąpić w przypadkach, gdy: a) uzasadnia to cel Fundacji b) następuje naturalne zużycie, c) jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji

4.     Zabronione jest:

a.  Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

b.  Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c.  Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

d.  Dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Organy Fundacji.

 

§ 12

Organami Fundacji są:

 

1.       Rada Fundacji,

2.      Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji.

 

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy, o ile nie złożą rezygnacji z pełnienia tej funkcji, oraz inne osoby powołane przez Radę Fundacji.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie  Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 8. Członków Rady Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.
 9. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 11. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 12. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji  – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
 13. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy obradom Rady.
 14. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady, który przewodniczy obradom Rady w razie nieobecności Przewodniczącego Rady.
 15. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Sekretarza Rady.

 

§ 14

 1. Rada wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach.
 2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 3 członków Rady albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Pisemne zaproszenie na posiedzenie powinno dotrzeć do każdego członka Rady co najmniej 14 dni przed planowaną datą posiedzenia.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Głosowanie jest jawne.
 6. W sprawach osobowych, podczas wyborów nowych członków oraz w przypadku przeprowadzania procedury odwołania członków Zarządu czy wniosków o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, zarządza się głosowanie tajne. Głosowanie tajne może być stosowane także w innych przypadkach na żądanie choćby jednego członka Rady obecnego na posiedzeniu.
 7. Uchwała Rady Fundacji ma formę pisemną i podpisywana jest przez wszystkich członków Rady Fundacji biorących udział w posiedzeniu /lub/ Przewodniczącego i Sekretarza.
 8. W sprawach dotyczących:

a.      zmiany statutu Fundacji,

b.      powołania i odwołania Zarządu lub członka Zarządu,

c.      połączenia z inną Fundacją,

d.      likwidacji Fundacji,

Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

 1. Rada Fundacji jest władna podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu i głosowaniu bierze udział co najmniej 3 członków Rady, w tym Przewodniczący.
 2. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział przedstawiciel Zarządu Fundacji, bez prawa głosu i udziału w głosowaniu.
 3. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół. Protokół z posiedzenia sporządza Sekretarz Rady Fundacji a podpisują wszyscy członkowie Rady Fundacji obecni na posiedzeniu.

 

§ 15

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji.
 2. Zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Fundacji rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz podejmowanie decyzji w przedmiocie udzielania członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
 8. Uchwalanie regulaminu Rady Fundacji
 9. Zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Fundacji:

a.      Regulaminu Zarządu Fundacji,

b.      Regulaminu Organizacyjnego Fundacji,

c.      Regulaminu Pracy

 1. Udzielanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań finansowych lub zakupów powyżej kwoty 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych).

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych Członków Zarządu i pracowników Fundacji.
 3. Dokonywania weryfikacji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

 

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 17

1.       Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Rada Fundacji może powołać Zarząd Fundacji na okres krótszy niż trzyletnia kadencja.

2.      Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z dniem udzielenia mu przez Radę Fundacji absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji, a w przypadku powołania Zarządu Fundacji na kadencję krótszą niż trzyletnia, z dniem udzielenia mu absolutorium za okres, na który Zarząd został powołany.

3.      W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes oraz 2 członkowie Zarządu.

4.      Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5.      Zarząd Fundacji lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

6.      Rada Fundacji może zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach Zarząd Fundacji lub poszczególnych członków Zarządu.

7.      Członkostwo Zarządu ustaje także z chwilą: śmierci członka lub złożenia pisemnej rezygnacji. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Fundacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

8.      Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Fundacji, w tym kosztów podróży.

 

§ 18

1.       Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.

2.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu i są protokołowane.

3.      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w wypadku trwającej dłużej niż miesiąc niemożności działania Prezesa osoba wyznaczona z grona członków Zarządu w wyniku głosowania.

4.      O posiedzeniu powiadamiani są wszyscy członkowie Zarządu na co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczoną datą posiedzenia.

5.      Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 jego członków, W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6.        Regulamin Zarządu Fundacji określi szczegółowo tryb działania Zarządu oraz obszary kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych jego członków.

§ 19

1.       Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Zarząd podejmuje decyzję we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Rady Fundacji,

3.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a.      Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b.      Uchwalanie regulaminów,

c.      Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d.      Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia    pracowników Fundacji,

e.      Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f.      Występowanie z wnioskiem  do Rady Fundacji i o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji czy też tworzenia jej oddziałów.

4.      Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5.      Zarząd co roku, do dnia 20 lutego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

6.      Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 20

1.       Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2.    W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 złotych (dziesięć tysięcy) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu.

 

Zmiana Statutu

 

§ 21

1.       Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

2.      Zmiany w statucie fundacji zatwierdza w uchwale Rada Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 22

1.       Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić skutecznie, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel i działalność statutowa Fundacji, do jakiej została pierwotnie powołana.

 

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 24

1.       Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, przy czym decyzja ta dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Likwidatorem Fundacji jest Prezes Zarządu.

 

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz innych, działających w Rzeczpospolitej Polskiej, fundacji o zbliżonych celach statutowych.

 

Postanowienia Końcowe

 

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Kategoria akcji: ,